Kehop

A KEHOP (Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program) átfogó célja a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
Egyszerűsítve: hogy a fejlődés tudatosan fenntartható legyen, és ne károsítsa a jövő generációinak élőhelyét. Ezen cél megvalósulását négy horizontális irányelv hatja át:

– a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
– az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
– a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
– egészséges és fenntartható környezet biztosítása

A KEHOP pályázatok célcsoportjai

A tervek szerint a prioritásonként a következő csoportok pályázhatnak:

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

 • Civil és nonprofit szervezetek
 • Központi közigazgatási szervek
 • Önkormányzatok
 • Vízügyi igazgatási szervek
 • Veszélyelhárításban dolgozó szervek

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkelezés fejlesztése

 • Kizárólag a szemléletformálás esetén civil szervezetek is
 • Önkormányzatok
 • Önkormányzati társulások
 • Többségi állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
 • Víziközmű-tulajdonosok
 • Víziközmű-szolgáltatók

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

 • Kizárólag a szemléletformálás esetén civil szervezetek is
 • Önkormányzatok és társulásaik
 • Többségi állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

 • Civil szervezetek
 • 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok (pl. állami erdészeti zártkörűen működő részvénytársaságok)
 • Jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek (nemzeti park igazgatóságok)
 • Önkormányzatok
 • Szakterületi kutatásban érintett költségvetési szervek (a Magyar Tudományos Akadémia érintett intézetei, egyetemek stb.)
 • Védett természeti területek természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek (pl. vízügyi igazgatóságok)

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

 • Civil szervezetek
 • Egyházak
 • Gazdasági társaságok
 • Fejlettebb régióban lévő helyi önkormányzatok
 • Fejlettebb régióban lévő helyi önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok
 • Közjogi vagy magánjogi szervezetek
 • Központi költségvetési szervek
 • Állami közfeladatot ellátó nonprofit szektor (kivéve önkormányzat)
 • Oktatási intézmények
 • Önkormányzatok
 • Többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok
 • Távhő-szolgáltatók
 • Távhőtermelő gazdasági társaságok

A KEHOP prioritásai

A KEHOP prioritási struktúrája összesen 7 prioritást tartalmaz, ezekből a következő 5 tartalmaz majd pályázati kiírásokat, míg a másik 2 technikai jellegű, az operatív program kezelésének keretrendszerét biztosítja.
Az 5 prioritás, azok specifikus célkitűzései:

 1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

  a. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése
  b. A vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása
  c. Árvizek kártételei elleni védekezés feltételeinek javítása
  d. A lakosság személy- és vagyonbiztonságának növelése érdekében magasabb minőségű katasztrófavédelem

 2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkelezés fejlesztése

  a. Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával
  b. Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések
  c. Szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések energiahatékonysági elemekkel

 3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

  a. Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése
  b. Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában
  c. Országos Környezeti Kármentesítési Program

 4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

  a. A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztés
  b. A természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása
  c. A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok
  d. A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektek

 5. Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

  a. Hálózatra termelő, nem épülethez kötött megújuló energiaforrás alapú zöldáramtermelés elősegítése
  b. Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával
  c. Távhő- és hőellátó rendszerek energetikai fejlesztése, illetve megújuló alapra helyezése
  d. Szemléletformálási programok